SOŠ Uničov, Hotelnictví a turismus
Stromořadí 420, 783 91 Uničov | Tel./Fax: +420 585 051 300
Menu
Edookit
Adresa
Tel

Úvod » Pro studenty » Absolutorium » Všeobecné informace

Všeobecné informace

Absolutoriem se ukončuje vzdělávání ve vyšší odborné škole. Je to odborná zkouška, která se skládá ze zkoušky z prvního cizího jazyka, odborné zkoušky a obhajoby absolventské práce.

Zkouška z cizího jazyka (trvá nejdéle 20 minut)

 • obsahem zkoušky jsou témata vztahující se ke studovanému vzdělávacímu programu
 • cílem zkoušky je ověřit schopnost studenta ústně komunikovat na odborná témata

Odborná zkouška (trvá nejdéle 20 minut)

 • odborná zkouška se skládá z modulů, které jsou vymezeny v učebním plánu
 • cílem odborné zkoušky je ověřit, zda je student schopen aplikovat nabyté teoretické znalosti v prakticky zaměřených situacích

Obhajoba absolventské práce (trvá nejdéle 20 minut)

 • na absolventskou práci zpracují hodnotící posudky vedoucí práce a oponent
 • student se s oběma posudky seznámí ještě před obhajobou absolventské práce
 • cílem obhajoby je prezentovat absolventskou práci před komisí, reagovat na připomínky v posudcích, odpovědět na dotazy členů komise

Hodnocení absolutoria

Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoby absolventské práce jsou hodnoceny známkami:

 • 1 – výborně
 • 2 – velmi dobře
 • 3 – dobře
 • 4 – nevyhověl(a)

Celkové hodnocení se vyjadřuje stupni:

 • prospěl s vyznamenáním – průměrný prospěch není horší než 1,5
 • prospěl – průměrný prospěch není horší než 3
 • neprospěl – student má v hodnocení z některé zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známku 4

Celkové hodnocení absolutoria včetně hodnocení jeho jednotlivých zkoušek oznámí studentovi předseda zkušební komise v den, ve kterém student absolutorium konal.

Neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, může konat opravnou zkoušku pouze z té části absolutoria, ve které neprospěl.

Pokud se student k absolutoriu nedostaví a svou nepřítomnost řádně písemně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekonal absolutorium z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku. V případě, že se student k absolutoriu bez řádné omluvy nedostaví nebo omluva nebyla uznána, posuzuje se, jako by absolutorium vykonal neúspěšně.

Student přestává být studentem vyšší odborné školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal absolutorium. Nevykonal-li student úspěšně absolutorium, zachovají se mu práva a povinnosti studenta vyšší odborné školy do 30. června školního roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy.

Absolutorium může student vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.

Podmínky získání "červeného" diplomu:

 1. po celou dobu studia nesmí být student hodnocen známkou 3 – dobře
 2. celkové hodnocení absolutoria je "prospěl s vyznamenáním"
Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. OK