SOŠ Uničov, Hotelnictví a turismus
Stromořadí 420, 783 91 Uničov | Tel./Fax: +420 585 051 300
Menu
Edookit
Adresa
Tel

Úvod » Pro studenty » Praxe » Odborná praxe

Odborná praxe - informace pro denní i dálkové studium

Tato praxe přináší několik příležitostí pro studenty i poskytovatele odborných praxí.

Mezi její hlavní cíle patří aplikace teoretických vědomostí do praxe a možnost prověřit potencionální zaměstnance pro poskytovatele. Praxe vede k samostatnému přístupu při plnění úkolů v práci. Studenti získají zkušenosti v oblasti komunikace a společenského chování.  Poznatky získané na této praxi by měli studenti uplatnit při zpracování své absolventské práce.  Nezanedbatelné je i zkrácení adaptační doby po případném nástupu studenta do zaměstnání v instituci, kde praxi vykonával. 

Odborná praxe může být absolvována zejména v oblasti hotelových služeb, cestovních kancelářích, státního zastupitelství, ekonomických a ekologických provozech, lázeňských zařízeních, v bankovnictví, pojišťovnách a v orgánech veřejné správy.

Délka odborné praxe pro studenty nových vzdělávacích programů

Souvislá odborná praxe ve 3. ročníku

Studenti vykonávají souvislou odbornou praxi 16 týdnů v zimním obdobím, a to v rozsahu 30 hodin týdně, tj. celkem 480 hodin.

Praxe je zaměřena tak, aby student mohl na základě získaných znalostí a dovedností v souladu se studovaným vzdělávacím programem zpracovat svou absolventskou práci.

Během této praxe studenti sbírají podněty ke zpracování své absolventské práce. Z rozhodnutí ředitele školy mohou studenti 3. ročníku, kteří chtějí tuto praxi vykonávat v zahraničí, ji zahájit již od měsíce června či července. Předpokladem jsou splněny všechny studijní povinnosti a úspěšně ukončen druhý ročník studia. Zájemci předloží odpovědnému zástupci odborné praxe vyplněnou žádost (k dispozici v sekci „formuláře ke stažení“) o povolení vykonat odbornou praxi v zahraničí.

Praxi v zahraničí lze vykonat také na základě vlastní žádosti o grant v rámci projektu Evropská dobrovolná služba nebo formou Au - pair pobytu, za předpokladu, že součástí pobytu v zahraničí bude absolvování jazykové výuky.

Při rozhodování o výběru místa k výkonu praxe, musí student přihlédnout především ke svému tématu absolventské práce.

Délka odborné praxe pro dálkové studium (případně studium s individuálním plánem)

Studenti mají harmonogramem vzdělávacího programu předepsánu povinnou praxi v délce 2 týdnů v 1-3. ročníku v letním období (7 hod./denně, tj. 35 hod./týdně).

Konkrétní termíny jsou stanoveny v organizaci příslušného školního roku. Dále mohou studenti vykonat další odbornou praxi v rámci volitelných modulů,  a to v 1. i 2. ročníku v délce 2 týdnů v době mimo plánovanou teoretickou a praktickou výuku daného studijního období. Termín a pracoviště si student předem písemně dohodne s odpovědným zástupcem odborné praxe. Pro uznání kreditů za volitelnou odbornou praxi platí stejná pravidla jako pro povinný modul.

Student, který je trvale zaměstnán a pracovní náplň odpovídá vzdělávacímu programu, může požádat o uznání povinné i volitelné praxe. Současně se žádostí o uznání praxe odevzdá student kopii pracovní smlouvy zástupci odborné praxe.

Zajištění praxe

Každý student si zajišťuje odbornou praxi sám po dohodě s příslušnou institucí, kde bude praxi vykonávat. Poskytovatel odborné praxe uzavře se studentem smlouvu o zajištění výuky předmětu odborná praxe. Uzavřenou a potvrzenou smlouvu odevzdá student ve stanoveném termínu škole, a to zástupci odborné praxe.

Uznání odborné praxe

Pro uznání odborné praxe je student povinen ve stanoveném termínu předložit zástupci odborné praxe řádně vyplněné:

  • Hodnocení a dotazník praxe – formulář pro firmu (organizaci)
  • Hodnocení a dotazník praxe - formulář pro studenta
  • Docházkový list

Vzájemné poskytnutí zpětné vazby a hodnocení je důležité pro další rozvoj všech stran.

Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. OK